Gratis voorbeeld bezwaarschrift

Op zoek naar een gratis voorbeeld bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift kan je schrijven voor verschillende instanties zoals De belastingdienst, de gemeente, de UWV, SVB of je zorgverzekeraar.

Het kan ook gaan om een bezwaar tegen de WOZ waarde of bijvoorbeeld de hoogte van een boete. Voor al deze partijen is de opbouw van de bezwaarbrief hetzelfde.

Een bezwaarschrift wordt over het algemeen gebruikt als schriftelijk stuk waarmee in beroep wordt gegaan tegen een besluit van een bepaald orgaan van een bestuur. Als u op zoek bent naar een bezwaarschrift voorbeeld, kunt u al een hoop wijzer worden op het internet. Door een bezwaarschrift in te dienen wordt een bestuursrechtelijke procedure begonnen. Het doel van een bezwaarschrift is om het bestuursorgaan dat de beslissing in eerste instantie heeft genomen, het te laten heroverwegen. Hierbij dient gekeken te worden naar alle belangrijke feiten en naar de belangen van alle aanwezige partijen, maar natuurlijk vooral naar uw belangen, aangezien u de persoon bent die bezwaar maakt tegen een bepaalde beslissing. Met het bezwaarschrift laat u dit merken in de hoop dat het besluit, dat op het moment van schrijven al genomen is, wellicht kan worden heroverwogen. Als deze hele procedure op een goede manier verloopt, zal uw kwestie misschien een andere uitkomst krijgen waarmee uw bezwaar dus wordt gehoord. Dit zal dan wellicht een uitkomst bieden die veel beter past bij uw belangen en ideeën over bepaalde zaken.

Vereisten

Het bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen voordat het als een geldig schrift kan worden ingediend. Allereerst moet het bezwaarschrift ondertekend worden en moeten de relevante gegevens van de persoon die bezwaar maakt aanwezig zijn. Ook moet op een duidelijke manier zijn omschreven waar er precies bezwaar tegen wordt gemaakt. Ook moet beschreven worden om welke reden er bezwaar gemaakt wordt. Bovendien moet het bezwaarschrift gedateerd zijn. Gelukkig bestaan er verschillende voorbeelden van bezwaarschriften die u kunt gebruiken als u niet goed weet hoe u dit moet aanpakken, want u wilt natuurlijk een zo goed mogelijk bezwaarschrift schrijven.

Gang van zaken

Als alle verplichte eisen voor het bezwaarschrift goedgekeurd zijn en het op een goede manier verstuurd is, moet het bestuursorgaan het bezwaarschrift aannemen. Hiermee begint in feite de procedure van bezwaarschrift. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit zal vervolgens een bestuursrechtelijke procedure starten. Het bestuursorgaan zal in meeste gevallen alle relevante belangen en feiten in heroverweging te nemen en vervolgens een beslissing maken.

Het bezwaarschrift is overigens alleen maar geldig als het binnen zes weken nadat het besluit is genomen ingediend is. Vanaf het moment dat het bestuursorgaan het besluit genomen heeft, heeft u dus nog precies zes weken de tijd om ertegen in beroep te gaan. Wanneer u dit pas na deze periode doet, kan het bezwaarschrift niet in ontvangst worden genomen en zal dan ook niet worden behandeld. Zorg dus dat u ruimt op tijd begint met het schrijven van uw bezwaarschrift.

Bezwaarschrift in het strafrecht

Normaal gesproken heeft een bezwaarschrift betrekking tot een besluit van een bestuursorgaan en is het dus een bestuursrechtelijk geschil. U kunt echter ook gebruikmaken van het bezwaarschrift binnen het Nederlandse strafrecht. In het Nederlandse Wetboek van Strafvordering is namelijk geregeld dat wanneer iemand verdacht wordt van een misdrijf, hij een bezwaarschrift kan indienen waarmee ze niet akkoord gaan om getuigen te horen. Dit wordt gedaan bij de rechter commissaris. Voor een bezwaarschrift zoals deze gelden dan ook niet de regels van het bestuursrecht, maar gelden de regels van het strafboek uit het wetboek van strafvordering. Echter, het bezwaarschrift wat het meeste gebruikt wordt is wel degelijk het bezwaarschrift waarbij het bestuursrecht van toepassing is.

Bezwaarschrift schrijven

Denk allereerst heel goed uit waarom u een bezwaarschrift wilt gaan schrijven. Zet alvast uiteen wat de bezwaren zijn en of deze relevant, juist en redelijk zijn. Bekijk vervolgens een bezwaarschrift voorbeeld of bekijk meerdere voorbeelden. Hierdoor wordt het schrijven van de brief een stuk gemakkelijker. Hoewel de voorbeelden zo compleet mogelijk zijn, dient u natuurlijk zelf wel altijd de brief aan te passen aan de situatie. Het is aan te raden hierbij zo compleet en grondig mogelijk te zijn om zo de kansen op een succesvol bezwaar zo groot mogelijk te laten zijn. Laat, wanneer het af is, uw bezwaarschrift nog door anderen nakijken en vergelijk het met de bezwaarschrift voorbeelden.

Vervolgens is het tijd om het bezwaarschrift te gaan verzenden. Vergewis u er ook van dat u de brief aan de juiste instantie en het juiste adres/afdeling richt. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw bezwaarschrift aankomt, dan kunt u ervoor kiezen om de brief per aangetekende post te verzenden. De kosten hiervan bedragen enkele euro’s, maar hiermee weet u wel zeker dat uw brief ontvangen is. Wanneer u uw bezwaarschrift aangetekend verzonden hebt kunt u een eventuele overschrijding van het bezwaarschrifttermijn op deze manier makkelijker aantonen.

Opbouw van een bezwaarschrift
Hieronder lees je de opbouw waar men zich altijd aan moet houden. De informatie die je vermeldt is als onderstaande volgorde:

 • onder elkaar vermeld je jouw naam, adres, postcode, woonplaats, email en Burgerservicenummer
 • witregel
 • onder elkaar de naam van het bedrijf dat je mailt, “Afdeling Bezwaar en Beroep”, het adres en de postcode en plaats
 • het onderwerp, bijvoorbeeld “Bezwaarschrift boete”
 • aanhef., bijvoorbeeld “Geachte heer, mevrouw,”. Of als je de naam weet “Geachte …..naam…….,”.
 • Inleiding, waarover je een bezwaar indient. De datum en het nummer van de factuur of boete zet je in deze alinea
 • midden, waarom je een bezwaar indient
 • in de afsluiting vraag je om uitstel van betaling
 • Je sluit af met “Hoogachtend,”
 • witregel
 • eigen naam en handtekening

Voeg een bijlage toe met een kopie of scan van het formulier waarin de boete of waardebepaling staat waar je bezwaar tegen indient.
Dit is een beknopte uitleg voor het maken van een bezwaarschrift en hieronder staan twee voorbeelden, welke je kunt downloaden.

Het kan erg prettig zijn om een goed voorbeeld te hebben van een goed bezwaarschrift. Er bestaan online allemaal verschillende soorten voorbeelden van bezwaarschriften. Hier wordt uitgebreid beschreven op wat voor manier u het beste een bezwaarschrift kunt schrijven. Er worden hier goede voorbeelden genoemd en u kunt er verschillende bezwaarschriften inzien. U vindt er ook allerlei tips die u helpen bij het schrijven van uw bezwaarschrift. Bovendien vindt u er de eisen voor een officieel bezwaarschrift. Op deze manier weet u zeker dat u een goed bezwaarschrift schrijft dat aan de eisen zal voldoen.

********** Begin bezwaarschrift voorbeeld **********

<Je voor- en achternaam>
<Je straatnaam en huisnummer>
<Je postcode en woonplaats>
<Je e-mail adres>
BSN: <je burgerservicenummer>

<Naam van het loket wat je aanschrijft>
Afdeling Bezwaar en Beroep
<Straatnaam waar het loket is gevestigd>
<Postcode en vestigingsplaats van het loket>

<Je Woonplaats, datum. Voorbeeld Amsterdam, 1 januari 2014>

Betreft:<vul hier het onderwerp van het bezwaarschrift in>

<Aanhef. Voorbeeld Geachte heer, mevrouw, Geachte lezer,>

<Start eerste alinea, stel hier dat je het niet eens bent met de genomen beslissing, vermeld de datum en het kenmerk van de beslissing. >

<Start tweede alinea, beschrijf hier waarom je het niet eens bent met de beslissing>

<Start derde alinea, beschrijf hier wat volgens jou de beslissing zou moeten zijn.>

<Start vierde alinea, geef hier aan dat je, je bezwaren graag mondeling wenst toe te lichten. Dat je in aanmerking wenst te komen voor een kostenvergoeding die je maakt met deze bezwaarprocedure en dat je aanspraak maakt op eventuele gederfde wettelijke rente indien van toepassing.>

<Start vijfde alinea, geef aan dat je verzoekt de genomen beslissing niet uit te voeren voordat er een besluit is genomen op de door jou ingestoken bezwaarprocedure.>

<Afsluiting, Met vriendelijke groet, Hoogachtend, >
<Je naam>

<Je handtekening>

Bijlage: kopie van de beslissing

********** Einde bezwaarschrift voorbeeld **********

Bezwaarschrift voorbeeld downloaden:

download-bezwaarschrift-voorbeeld-word
voorbeeld 1
download-voorbeeld-word
Voorbeeld 2

Hopelijk geeft deze rechtsgeldig voorbeeld voldoende informatie om de juiste brief op te stellen.
Wilt u meer informatie bekijk dan de volgende website voor meer soorten en voorbeelden van bezwaarbrieven.
Succes!