Brieven

Er zijn in het dagelijks leven bepaalde zaken die u moet afhandelen. Zo zal u weleens een brief moeten schrijven aan een instantie.

Of u wilt uw fitness abonnement opzeggen. Voor het schrijven van zakelijke brieven of een opzegbrief zijn er ook bepaalde regels waaraan u zich moet houden, om zo een correcte brief te schrijven.

Ook heeft u vaak verzekeringen afgesloten voor bijvoorbeeld uw inboedel of zorg. Het kan zijn dat u deze verzekeringen wilt opzeggen of u wilt overstappen naar een andere verzekeraar.

Dit kan echter niet zomaar, omdat er vaak een opzegtermijn aan verbonden is. Lees onder het kopje ‘contract en abonnement’ meer informatie over de opzegtermijn van verzekeringen.

Soorten brieven

Er zijn veel soorten brieven. Hier vindt u informatie over het opstellen van die verschillende brieven.

Voor verschillende situaties zijn verschillende brieven nodig en hoewel veel brieven qua opzet vaak grotendeels hetzelfde zijn, zijn er toch vaak subtiele verschillen.

Natuurlijk kent men de vaak gebruikte sollicitatiebrief, maar daarnaast bestaan er nog vele anderen. Denk bijvoorbeeld aan een zakelijke brief, een formele brief of een Engelse brief.

Daarbinnen zijn er ook weer verschillende nuances zoals bijvoorbeeld de klachtenbrief of een bezwaarschrift. Ook kunt u algemene tips vinden met betrekking tot het opstellen en versturen van brieven, zoals over het aangetekend versturen van uw brieven.

Aanhef brief

Er zijn verschillende regels voor het schrijven van een brief. Zo is er ook verschil in aanhef. De aanhef verwijst naar de persoon waaraan u de brief schrijft. Lees hier alles over wat u moet weten over de aanhef van een brief.

Elke brief heeft een bepaalde opmaak. Zo zal een zakelijke brief er anders uitzien dan een sollicitatiebrief. Dit geldt ook voor de aanhef. De aanhef is een begrip in de taalkunde, die refereert aan een introducerende zin van een brief.

De schrijver spreekt hiermee de persoon, waaraan de brief gericht is, aan. Het is belangrijk dat u weet wat de “aanhef regels” zijn voor zowel de formele als de informele brief.

Zo gaat u een brief niet beginnen met ‘Geachte’ wanneer u een brief aan uw beste vriend schrijft. Tevens gaat u niet beginnen met ‘Lieve’ wanneer u een sollicitatiebrief schrijft aan uw hopelijk toekomstige werkgever.

Bij het schrijven van een Nederlandse brief is het gebruikelijk, indien de naam bekend is, om de naam van de geadresseerde te gebruiken. Het is ouderwets om L.S. (Lectori Salutem) te gebruiken.

In een formele brief gebruikt u ‘Geachte’ en in heel speciale gevallen ‘Weledelgeleerde’. Vervolgens schrijft u de naam met inbegrip van titels. U noteert de achternaam en laat de voornaam achterwege.

Bijvoorbeeld: ‘Geachte mevrouw Grutjes’, ‘Geachte directie’ of ‘Geachte mijnheer’.

Wanneer u een informele brief schrijft, aan bijvoorbeeld uw beste vriend, dan kunt u uw brief beginnen met ‘Lieve’, ‘Beste’ of ‘He’. De laatste optie is heel informeel en wordt ook vaak gebruikt bij het versturen van e-mails aan bekende of als aanhef in sms’jes en appjes.

In een informele brief kunt u wel de voornaam van de desbetreffende persoon schrijven. Verder dient u de aanspreking altijd te eindigen met een komma.

Er zijn ook specifieke beleefdheidsvormen voor mensen met een adellijke, militaire, ambtelijke, academische, religieuze of ministeriële titel. Dit geldt ook wanneer uw brief gericht is aan de koning of koningin. U begint de brief dan met ‘Zijne/hare majesteit’.

Aanhef Engelse brief

Engels is dé internationale taal. Wanneer u een internationale baan heeft kan het zijn dat u voor uw werk een Engelse brief moet schrijven. Of u heeft een goede vriend in het buitenland aan wie u een Engelse brief moet schrijven.

Uiteraard geldt dat er in een formele brief geen spelfouten of interpunctiefouten mogen zitten. Dit staat namelijk erg slordig en onprofessioneel. Ook de juiste aanhef is van belang.

Wanneer u moeite heeft met het schrijven van een Engelse brief, is het verstandig om iemand in te schakelen die u kan helpen. Zo voorkomt u taalfouten. In een formele Engelse brief gebruikt u geen afkortingen.

Tevens is het in een Engelse brief niet gebruikelijk om een plaats te vermelden, maar alleen de datum. Ook zijn er bepaalde “aanhef regels”. Zo is de aanhef in een formele Engelse brief gebaseerd op de burgerlijk staat.

  • Dear Sir/Madam : Als de naam van de geadresseerde niet bekend is
  • Dear Miss : Aanspreektitel voor ongehuwde vrouw
  • Dear Mrs : Aanspreektitel voor de gehuwde vrouw
  • Dear Ms : Vrouwelijke aanspreektitel
  • Dear Mr : Geachte heer
  •  Dear Dr : Vervangt vrouwelijke en mannelijke aanspreektitel

Verder dient u te weten dat er achter de aanhef geen punt komt. Tevens komt er achter de naam geen komma zoals in het Nederlands wel gebruikelijk is.

Formele Brief

De formele brief is een zakelijk geschreven brief. Hierbij kunt u denken aan brieven met allerlei doeleinden; een klachtenbrief, opzegbrief, bedankbrief of voor een ander doeleinde. Hier kunt u voorbeelden vinden voor zowel een Nederlands- als Engelstalig formele brief.

Hoewel er tegenwoordig veel informatie wordt uitgewisseld via internet, is de formele brief nog steeds een veel gebruikt communicatiemiddel. Vooral bij zakelijke relaties wordt de formele brief nog vaak gebruikt. Het is daarom dus belangrijk om te weten hoe deze brieven geschreven moeten worden.

Formele brieven worden voor verschillende doeleinden gebruikt. U wilt bijvoorbeeld een formele brief schrijven omdat u ergens een klacht over wil indienen, een betalingsherinnering of factuur versturen, als u nieuwe klanten wilt werven voor uw eigen bedrijf of een officiële uitnodiging wilt versturen. De vorm van deze brieven is over het algemeen gelijk, al is de toon wel vaak anders.

Maar hoe schrijft u een formele brief? Het is belangrijk u te realiseren dat als u wilt dat de boodschap van uw brief goed overkomt, dat de brief helder en concreet verwoord moet worden.

Dit doet u niet door meteen te beginnen met schrijven, maar alles goed voor te bereiden. Voordat u begint aan een formele brief is het belangrijk om te bedenken wat u met de brief wilt bereiken.

Alle punten op een rijtje zetten, kan daarbij helpen. U kunt bijvoorbeeld bedenken wat de precieze klachten zijn en aan wie deze precies gericht zijn.

Als u nieuwe klanten wilt werven voor uw eigen onderneming, is het belangrijk dat u denkt vanuit de ontvanger. Wees duidelijk in uw brief: vertel waarom u de brief schrijft en op welke manier de ontvanger op de brief kan reageren.

Ook als u iemand officieel wilt uitnodigen via een formele brief is het belangrijk om duidelijk te zijn. U hoort wederom te denken vanuit de ontvanger. Ook is het hierbij belangrijk om duidelijk te zijn over de datum waarop de gasten verwacht worden en het niet te lang te maken.

Voorbeeld van een Nederlandse formele brief

Wanneer u op zoek bent naar een voorbeeld van een formele brief voor eigen gebruik, dan kunt u die op deze pagina vinden, formele brief.

Voorbeeld van een Engelse formele brief

Verschillende punten zijn belangrijk bij het schrijven van een formele brief. Er moet op spelling worden gelet. Als er spelfouten in de tekst staan, wordt de brief vaak niet serieus genomen.

Ook moet de aanhef kloppen: als u een man mevrouw noemt, is de geadresseerde daar ook niet blij mee. Ook moet er gelet worden op hoofdletters en hoort de aanhef overeen te komen met de afsluiting.

U kunt bijvoorbeeld niet beginnen met “geachte” om te eindigen met “groetjes”.
Ook is het niet handig om van beleefdheidsvorm te wisselen. Het beste is dat u de geadresseerde continue met “u” aanspreekt, en niet met “je”.

Wanneer u een formele brief in het Engels op wilt stellen dan treft u hier een voorbeeld. Niet alleen de taal is anders, ook de opzet van de formele brief in het Engels verschilt van die in onze eigen taal.

Zakelijke Brief

De zakelijke brief wordt vaak gebruikt door personen die in een professioneel verband een brief versturen. Het gaat hierbij niet zozeer om de inhoud van de brief maar om de opzet van de brief; de lay-out.

Hier kunt u meer informatie vinden over de zakelijke brief, alsmede een voorbeeld voor eigen gebruik.

Vroeger ging de hele correspondentie met klanten, leveranciers en andere relaties uitsluitend per brief. Tegenwoordig nemen we veel gemakkelijker de telefoon en gebruiken we heel dikwijls e-mail voor ons berichtenverkeer.

Alleen als de kwestie een wat zakelijker of formeler karakter heeft, leggen we dat liever vast in een officiële brief. Aan welke eisen moet zo’n brief nu, qua inhoud en lay-out, voldoen en op welke manieren kunnen we die brief versturen? Bekijk ons zakelijke brief voorbeeld.

Inhoud en lay-out

Een zakelijke brief, welke van een bedrijf of instelling uitgaat, wordt meestal geschreven op papier met een eigen briefhoofd. Daarin staan dan de basisgegevens van de afzender: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Zakelijke Brief Voorbeeld

U kunt ook gebruikmaken van een kant-en-klaar voorbeeld. Wanneer u daarna nog twijfelt over de aanhef, inhoud of ondertekening, dan kunt u dat op deze pagina ook bekijken.

Bezwaarschrift Voorbeeld en Tips

Een bezwaarschrift wordt over het algemeen gebruikt als schriftelijk stuk waarmee in beroep wordt gegaan tegen een besluit van een bepaald orgaan van een bestuur. Gebruik onze voorbeelden.

Klachtenbrief

Wanneer u ontevreden bent over een instantie of  over een bepaalde situatie kunt u ervoor kiezen een klachtenbrief te schrijven. Een goede klachtenbrief schrijven is voor sommige lastig.

Dit komt vooral omdat de schrijver boos en gefrustreerd is. Hier vindt u tips voor het schrijven van een klachtenbrief. Tevens vindt u hier een voorbeeld brief.

Probeer in een klachtenbrief hoe dan ook altijd beleefd te blijven. Hoewel de neiging boos te worden goed te begrijpen is, zult u daar uiteindelijk waarschijnlijk weinig mee bereiken. Bedenk daarnaast dat de ontvanger van de brief vaak niet de kwaaddoener is.

Om er zeker van de te zijn dat u een inhoudelijk goede brief schrijft, wordt het van harte aanbevolen om te kijken naar de tips voor het schrijven van een sterke klachtenbrief.

Klachtenbrief voorbeeld

Aan de hand hiervan kunt u zelf uw eigen klachten formuleren en beschikt u over een goede, zakelijke, opmaak van uw brief. Een voorbeeld brief voor het formuleren van uw klachten kunt u op deze pagina vinden. Voor de opbouw van uw brief kunt u gebruikmaken van een gratis voorbeeld.

Enkele tips voor uw eigen klachtenbrief

Een klachtenbrief is een zakelijke brief, zo dient u de brief dus ook te schrijven. U zult inmiddels waarschijnlijk enigszins (of heel erg!) gefrustreerd geraakt zijn met het bedrijf dat u wilt aanschrijven.

Hoewel het niet erg is als uw frustratie kenbaar wordt in de brief dient u ervoor te zorgen dat de klachtenbrief geen emotioneel betoog wordt, maar juist een zakelijk en objectief betoog.

Geef duidelijk aan waar het om gaat.

Laat meteen aan het begin van uw brief weten wat de reden van uw schrijven is. Zorg ervoor dat u hierbij een eventueel dossiernummer, klantnummer of een plaats en datum vermeldt wanneer dit van toepassing is.

Beschrijf objectief het probleem en de consequenties

U bent boos en u wilt klagen, dat wil echter nog niet zeggen dat het een goed idee is om per brief te gaan schelden, in tegendeel. Probeer op een zo objectief mogelijke wijze uw klacht uiteen te zetten, geef hierbij ook het gevolg van de klacht aan.

Hierdoor wordt het duidelijker wat de ernst van de klacht is. Wanneer u bijvoorbeeld mede deelt dat “uw telefoon beschadigd is” dan is dit een stuk minder duidelijk dan wanneer u zegt dat “uw telefoon beschadigd is waardoor ik geen gesprekken meer kan voeren”.

Laat duidelijk weten wat u verwacht

U schrijft uw klachtenbrief met een zekere verwachting dat er wat aan uw klacht gedaan wordt. De makkelijkste oplossing voor de instelling om u weer tevreden te krijgen is door u te geven wat u vraagt.

Stel daarom zelf een oplossing voor die u redelijk lijkt en die volgens u recht doet aan de situatie en waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Blijf beleefd en sluit beleefd, doch dringend af

Geef het in de laatste zin van uw klachtenbrief duidelijk aan wanneer u een reactie verwacht en wanneer u een reactie verwacht.

Mocht u eventuele andere stappen overwegen, stel de lezer daarvan op de hoogte en laat weten per welke termijn u deze stappen zult gaan ondernemen bij uitblijven van een tot tevredenheid stemmende reactie.
Ter afsluiting van de brief gebruikt u een beleefde afsluiting. Hierbij kunt u denken aan “met vriendelijke groeten”, of “Hoogachtend”.

Opzegbrief

De opzegbrief wordt gebruikt om een overeenkomst op te zeggen. Hierbij kunt u denken aan het opzeggen van een abonnement van de fitnessclub of het opzeggen van de loterij. Een opzegbrief is een korte en bondige brief.

Heeft u geen zin meer om naar de sportschool te gaan? Of bent u klaar met het lezen van de krant? Dan is het tijd om een opzegbrief te schrijven.

In een opzegbrief geeft u aan wat u wilt opzeggen en wanneer u dit wilt opzeggen. In sommige gevallen bent u gebonden aan een maand opzegtermijn.

In dat geval kunt u niet per direct opzeggen, maar moet u nog een maand wachten. Een opzegbrief is over het algemeen een korte brief. Vermeld in de brief al uw persoonlijke gegevens.

Bij sommige instanties vragen ze nog om aanvullende gegevens zoals een abonnementsnummer of een lotnummer.

Het schrijven van een opzegbrief

Het daadwerkelijk schrijven van een opzegbrief is vrij eenvoudig. Het is een korte en gebonden brief met alleen maar feiten.

Zo begint u de brief, linksboven, met uw eigen naam en adres, gevolgd door een witregel om vervolgens het adres van de ontvanger te noteren. Daarna volgen er twee witregels.

Dan schrijft u de plaats van schrijven op, gevolgd door de datum. Ook is er in de brief een betreft regel. Hier schrijft u kort wat de aanleiding van het schrijven van deze brief is.

Begin de brief altijd met ‘Geachte mevrouw, geachte heer’. Het is namelijk vaak niet bekend of het gericht is aan een vrouw of een man. Indien u de naam van de ontvanger weet vult u die uiteraard in.

Daarna schrijft u een korte inleiding waarin u aangeeft dat u het contract dat u ooit bent aangegaan wilt beëindigen. Tevens, indien van toepassing, laat u weten akkoord te gaan met het opzegtermijn.

Geef verder aan vanaf welke datum, rekening houdende met het opzegtermijn, u het contract wenst te beëindigen. In de kern van het verhaal geeft u exact aan wat u wilt beëindigen.

Hier vermeldt u ook uw eventuele klantnummer. Vervolgens sluit u de brief af met de wens een ontvangstbevestiging te willen ontvangen. U eindigt met ‘Met vriendelijke groet’ en eventueel een handtekening.

Voorbeeld opzegbrief

Gebruik ook ons opzegbrief voorbeeld om een correcte opzegbrief op te stellen. Pas het voorbeeld wel altijd aan.

Aangetekende Brief Versturen

Wanneer u een brief gaat versturen waarvan het erg belangrijk is dat u er zeker van bent dat deze aangekomen is, kunt u ervoor kiezen om de brief aangetekend te versturen.

Bij een aangetekende brief moet de ontvanger van de brief tekenen voor ontvangst. Op deze manier weet u zeker dat de brief door de geadresseerde is ontvangen.

Van waardevolle brieven wilt u graag zeker zijn dat ze aankomen. Als dit het geval is, kunt u uw brief aangetekend versturen. De aangetekende brief wordt dan de volgende werkdag persoonlijk afgegeven aan de geadresseerde.

U kunt aangetekende post zelf verzendklaar maken door een speciale zegel op uw brief te plaatsen. Deze ‘aangetekende-zegels’ kunt u verkrijgen via het internet of door ze zelf op het postkantoor aan te schaffen.

De brief kunt u vervolgens verzenden door deze af te geven bij het postkantoor. U kunt de post ook verzendklaar laten maken op het postkantoor. U hoeft dan van te voren geen zegels aan te schaffen en hiervoor wordt dan ter plekke betaald.

Wilt u een aangetekend pakket naar het buitenland verzenden, dan kunt u dit pakket ook afgeven op het postkantoor. Er zit verschil tussen het versturen van een pakket naar landen binnen de Europese Unie en daarbuiten.

Voor het verzenden binnen de EU kunt u op het postkantoor speciale EU-verzendformulieren of EU-zegels verkrijgen. Voor het verzenden naar landen buiten de EU wordt u op het postkantoor gevraagd een formulier in te vullen.

Dit formulier wordt door de medewerker op het pakket bevestigd en samen met de post verzonden.

Kosten aangetekende brief

Voor het versturen van een aangetekende brief worden kosten in rekening gebracht. De kosten hangen af van de grootte van de post en de afstand die de post moet afleggen.

Voor binnen Nederland zijn de kosten €9,25, voor binnen Europa €12,55 en voor het verzenden over de hele wereld zijn de kosten €24,00. Deze kosten zijn gelijk voor brieven van alle formaten (Postnl.nl).

Contract en abonnement

Er zijn veel verschillende vormen van contracten en abonnementen. Hier vindt u informatie over deze verschillende vormen.

Hoewel deze contracten er allemaal anders uitzien, vallen ze juridisch gezien slechts in een beperkt aantal categorieën. Er zijn verschillende vormen van onderscheid te maken.

De bekendste contractvormen zijn: een arbeidscontract, huurcontract, koopovereenkomst en het abonnement. Al deze contracten kennen hun eigen regels met betrekking tot het aangaan en opzeggen.

Bij een arbeidscontract is er een verschil tussen een tijdelijk of vast contract. In dit geval krijgt de werknemer een contract voor een bepaalde tijd (tijdelijk contract) of een onbepaalde tijd (vast contract).

Wat voor een contract u als werknemer gaat krijgen wordt besloten tussen werkgever en werknemer. In de huidige tijd worden steeds vaker tijdelijke contracten aangeboden in plaats van een vast contract.

Wanneer u een tijdelijk contract heeft kunnen u en uw werkgever meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat u of uw werkgever het beëindigt.

Naast contracten zijn er ook verschillende abonnementen. Zo kunt u een abonnement nemen op de sportschool. Er zijn hiervoor vaak verschillende mogelijkheden, zoals een kwartaalabonnement of een jaarabonnement.

Lees de voorwaardes voor uw abonnement goed door alvorens u in te schrijven bij de sportschool. Uiteraard is de sportschool niet het enige waarvoor u een abonnement kunt afsluiten.

Zo kunt u ook een abonnement nemen op een tijdschrift of een telecom abonnement. Hiervoor geldt ook dat u de voorwaardes goed moet doornemen. Wanneer u een abonnement wilt opzeggen heeft u vaak te maken met een opzegtermijn.

Noteer bij het aangaan van uw abonnement in uw agenda wanneer u precies moet opzeggen. Zo voorkomt u dat u dit vergeet.

Er zijn dus verschillende soorten contracten en abonnementen Op deze site kunt u alle belangrijke gegevens vinden, alsmede voorbeelden voor het aangaan en opzeggen van deze contracten. 

Alvast een belangrijke tip voor het opzeggen van uw contract of abonnement is dat wanneer u geen bevestiging krijgt van uw opzegging, u het beste gelijk contact kunt opnemen met de desbetreffende instantie.

Vraag of uw opzegging is verwerkt en vraag ook met welke medewerker u heeft gesproken.

Opzegtermijn abonnementen

Er zijn abonnementen voor een groot aantal verschillende diensten. Denk hierbij aan het abonnement op de sportschool of bijvoorbeeld op een tijdschrift. De juridische regels omtrent deze abonnementen zijn voor consumenten echter vrijwel hetzelfde, hier vindt u een overzicht.

Opzegtermijn contracten 

Een opzegtermijn kan per contract verschillen. Zo heeft u voor het ene contract een maand opzegtermijn en voor de ander twee maanden. Hier kunt u informatie vinden over de opzegtermijn van verschillende soorten contracten.

Opzegtermijn verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen zoals een reisverzekering, inboedelverzekering of een zorgverzekeringen. Een duidelijk overzicht van daarbij behorende procedures bij klachten of opzeggen.