Aanmaning voorbeeld

Hieronder vindt u voor u geschikte aanmaning voorbeelden. U bent vrij om deze voorbeeld aanmaningen privé of zakelijk te gebruiken. Op deze pagina vindt u een voorbeeld van een eerste en tweede aanmaning voor wanneer het uw standaardprocedure is om na de eerste aanmaning nog een aanmaningsbrief te versturen waarin u aangeeft dat de vordering is vermeerderd met de wettelijke rente en dat u, wanneer betaling niet onmiddellijk geschiedt, de vordering ter incasso zult afgeven. Wij raden u aan om de laatste, of tweede, aanmaning aangetekend te versturen.

Een aanmaning versturen, maar je weet niet waar te beginnen? Download dan nu ons voorbeeld van een aanmaningsbrief. Deze brief kun je naar eigen inzicht invullen met de gegevens die op de situatie van toepassing zijn. Let op een juiste adressering en vergeet ook de datum niet. De datum kan in een later traject nog heel belangrijk zijn. Extra aandacht aan besteden dus.

Wanneer u reeds een betalingsherinnering heeft gestuurd en hierop nog geen betaling heeft mogen ontvangen, is het tijd een aanmaning te sturen. Gebruik daarvoor onder meer dit voorbeeld van een aanmaning. Hierin stelt u uw debiteur in gebreke en deelt, eventueel, mede dat u de factuur met de wettelijke rente zult vermeerderen wanneer na de in de brief genoemde datum geen betaling is ontvangen.

Wanneer de uiterste betalingsdatum uit uw eerste aanmaning verstreken is, dient u onmiddellijk een laatste aanmaning te versturen. Ook hierbij kan het helpen terug te vallen op een voorbeeld aanmaning. Hierin geeft u aan dat de vordering inmiddels met de wettelijke rente vermeerderd is en, wanneer betaling niet ontvangen is op een door u in de brief te noemen datum, u de vordering aan een incassobureau uit handen zult geven. Wij raden u aan om deze laatste aanmaning aangetekend te versturen, zo laat u geen onduidelijkheid omtrent de ontvangst van de brief en laat u zien dat het u menens is.

Vergeet overigens niet om de voorbeeld aanmaning aan te passen als u deze als basis voor uw eigen aanmaning gebruikt.

Begin aanmaning voorbeeld
Naam afzender Plaatsnaam, datum
Adres
Postcode en woonplaatsNaam geadresseerde
Adres
Postcode en woonplaats

Betreft:………………….

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks dat de door mij gestelde betalingstermijn inmiddels is verstreken, heeft u tot op heden het verschuldigde bedrag van € ……………….. van de factuur met factuurdatum . ………………. en met kenmerk ……………….. niet voldaan. Ik stel u bij deze dan ook in gebreke.

Op grond van artikel 6: 96 lid 2 BW bent u buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen € …………………Voorts bent u op grond van artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd, die berekend is vanaf tot en met heden € ………………… bedraagt.

Ik verzoek u dringend, en indien rechte nodig, sommeer ik u om uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van deze brief het verschuldigde bedrag van € ……………. naar bank/gironummer …………… ten name van (naam begunstigde) te (woonplaats begunstigde) over te maken.

Indien u niet tijdig of niet volledig uw openstaande betaling voldoet, ben ik genoodzaakt over te gaan tot het nemen van verdere rechtsmaatregelen. In dat geval bent u tevens de kosten verschuldigd, die met een gerechtelijke procedure gemoeid zijn.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende op de hoogte gesteld te hebben over de vervelende situatie die inmiddels ontstaan is. Een spoedige betaling zie ik dan ook graag tegemoed.

Met vriendelijke groet,

********** Einde aanmaning voorbeeld **********

download-aanmaning-voorbeeld-word