Aanmaning voorbeeld
Aanmaning maken met behulp van een aanmaningsvoorbeeld.
Een aanmaning versturen, maar je weet niet waar te beginnen? Download dan nu ons voorbeeld van een aanmaningsbrief. Deze brief kun je naar eigen inzicht invullen met de gegevens die op de situatie van toepassing zijn. Let op een juiste adressering en vergeet ook de datum niet. De datum kan in een later traject nog heel belangrijk zijn. Extra aandacht aan besteden dus.

********** Begin aanmaning voorbeeld **********
Naam afzender Plaatsnaam, datum
Adres
Postcode en woonplaatsNaam geadresseerde
Adres
Postcode en woonplaats

Betreft:………………….

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks dat de door mij gestelde betalingstermijn inmiddels is verstreken, heeft u tot op heden het verschuldigde bedrag van € ……………….. van de factuur met factuurdatum . ………………. en met kenmerk ……………….. niet voldaan. Ik stel u bij deze dan ook in gebreke.

Op grond van artikel 6: 96 lid 2 BW bent u buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen € …………………Voorts bent u op grond van artikel 6:119 BW wettelijke rente verschuldigd, die berekend is vanaf tot en met heden € ………………… bedraagt.

Ik verzoek u dringend, en indien rechte nodig, sommeer ik u om uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van deze brief het verschuldigde bedrag van € ……………. naar bank/gironummer …………… ten name van (naam begunstigde) te (woonplaats begunstigde) over te maken.

Indien u niet tijdig of niet volledig uw openstaande betaling voldoet, ben ik genoodzaakt over te gaan tot het nemen van verdere rechtsmaatregelen. In dat geval bent u tevens de kosten verschuldigd, die met een gerechtelijke procedure gemoeid zijn.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende op de hoogte gesteld te hebben over de vervelende situatie die inmiddels ontstaan is. Een spoedige betaling zie ik dan ook graag tegemoed.

Met vriendelijke groet,

********** Einde aanmaning voorbeeld **********

Hieronder staat een aanmaningsbrief voorbeeld dat je kunt downloaden:

download-aanmaning-voorbeeld-word