Functioneringsgesprek formulieren

Een functioneringsgesprek is een gesprek die de werknemer voert met zijn leidinggevende. Dit gesprek vindt in veel gevallen maar één keer per jaar plaats en wordt dus ook wel jaargesprek genoemd. In dit gesprek bekijkt de werkgever samen met de werknemer wat de werknemer wilt veranderen of moet veranderen binnen zijn functie. Een functioneringsgesprek draait in eerste instantie vaak om de competenties en vaardigheden van de werknemer. Het kan worden gezien als een soort evaluatiegesprek. De werkgever zal aan de werknemer vragen wat hij of zij goed en minder goed vindt gaan. Vervolgens zal de leidinggevende zijn opinie geven over de gang van zaken.

Echter, de leidinggevende kan ook om feedback vragen over wat u als werknemer goed vindt gaan binnen het bedrijf of wat u liever anders ziet. Heeft u op of aanmerkingen op het werkproces of werkomstandigheden? Dan kunt u dit allemaal aankaarten tijdens het functioneringsgesprek. Naast het bespreken over wat u vindt dat er veranderd moet worden, bespreekt u ook hoe u dat gaat bewerkstelligen. Dit geldt zowel voor uw competenties en vaardigheden als voor de veranderingen in het werkproces.

Het wil nog wel eens voorkomen dat men het woord beoordelingsgesprek als synoniem gebruikt voor functioneringsgesprek. Dit klopt echter niet. In een beoordelingsgesprek vertelt de leidinggevende wat hij of zij vindt van uw prestaties van het afgelopen jaar. Dit kan invloed hebben op uw functie of salaris.

Het voeren van een functioneringsgesprek

Het voeren van een functioneringsgesprek heeft u deels zelf in de hand. U kunt het gesprek sturen door vooraf na te denken over welke punten u wilt aankaarten tijdens het gesprek. Heeft u behoefte aan een cursus of training die u verder kan helpen in uw carrière? Zoek dan alvast op welke cursus dat is en zorg dat u goed kunt beargumenteren waarom u vindt, dat u deze cursus nodig heeft. Wanneer u innovatieve ideeën heeft voor het bedrijf of verbeter punten heeft voor het werkproces, schrijf die dan op. Zorg dat u alles op een rijtje heeft staan zodat u dit duidelijk kunt presenteren aan uw werkgever. Toon initiatief want initiatief wordt vaak beloond.

Het is in veel cao’s vaak vastgelegd dat u recht heeft op een functioneringsgesprek. Echter, wanneer dit niet is vastgelegd is uw werkgever niet verplicht voor het voeren van een functioneringsgesprek. Toch zal een werkgever vaak wel een functioneringsgesprek willen voeren, vooral wanneer hij interesse heeft in zijn werknemers en openstaat voor inbreng van de werknemers.

Voorbeelden

Als leidinggevende is het belangrijk om tijdens het gesprek te notuleren. Als werknemer kunt u dat verslag aan het einde doornemen. Indien er punten opstaan waar u zich niet in kunt vinden, vraag dan aan de werkgever of hij dit wil aanpassen. Onderteken vervolgens beide het verslag. Vraag altijd of de leidinggevende een kopie wil maken van het verslag. Zo kunt u nog eens terug kijken naar wat er is besproken tijdens het gesprek en evalueren of de aangekaarte punten ook zijn doorgevoerd of veranderd.

Kijk op  “Formulieren pagina” om de volgende formulieren in PDF vorm te downloaden:

  • Functioneringsgesprek uitnodiging (PDF)
  • Formulier voor een functioneringsgesprek (PDF)
  • Enquêteformulier voor de evaluatie van de functioneringsgesprekken (PDF)

Wanneer de werkgever heeft gezegd dat u zelf de verbeteringen tot stand dient te brengen, is het verstandig om een voortgangsplan op te stellen. Leg dit plan voor aan de werkgever. Zo ziet de werkgever dat u actief een bijdrage aan het leveren bent.